វិធីកែសម្រួលពណ៌អេក្រង់លើទូរស័ព្ទ Galaxy S8

How to adjust display colors on the Samsung Galaxy S8
Feature article | មិថុនា ១៤, ២០១៧ ០២:៤០ ល្ងាច

1. មុនដំបូង សូមចូលទៅកាន់ Settings

2. បន្ទាប់មក ចុចលើ Display

3. បន្ទាប់មកទៀត ចុចលើ Screen mode

4. ចុងក្រោយ ជ្រើសរើសយក Adaptive display, AMOLED cinema, AMOLED photo ឬ Basic

How to adjust display colors on the Samsung Galaxy S8

ប្រភព: Androidauthority

loading...