វិធីធ្វើការ Reset លើទូរស័ព្ទ Galaxy S8

Galaxy S8 Reset
Feature article | មិថុនា ១២, ២០១៧ ០១:៤៣ ល្ងាច

I. វិធីធ្វើការ Restart (Soft Reset)

1. មុនដំបូង សូមចុចលើប៊ូតុង Power

2. បន្ទាប់មក ចុចលើប៊ូតុង Power ឲ្យជាប់

3. បន្ទាប់មកទៀត លោកអ្នកនឹងឃើញជម្រើស 3 គឺ៖ Power Off, Restart ឬ Emergency Mode

4. ចុចលើប៊ូតុង Restart

5. ចុងក្រោយ ទូរស័ព្ទ Galaxy S8 នឹងធ្វើការ Restart

Samsung-Galaxy-S8-reset-screenshot-AA-1-300x449

II. វិធីធ្វើ Factory Reset

មុននឹងធ្វើ Factory Reset សូមធ្វើការ Backup ជាមុនសិន

1. មុនដំបូង សូមអូសអេក្រង់ពីលើចុះមកក្រោម ដើម្បីចូលទៅកាន់ Notification

2. បន្ទាប់មក ចុចលើ Settings

3. បន្ទាប់មកទៀត ចុចលើ Backup and Reset

4. ចុចលើ Factory Data Reset

5. អូសអេក្រង់ចុះក្រោម ហើយចុចលើ Reset

6. វាយបញ្ចូល PIN ឬ Password

7. ចុងក្រោយ ចុចលើ Delete All

ប្រភព: Androidauthority

loading...